Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 •  स्थानिय तहबाट प्रमाणित अनुसुचि १
 • बाबु/आमा
 • पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
 • जन्मदर्ता
 • विवाहदर्ता
 • बुवा, आमा, पती, जेठाजु, ससुससुराको सनाखत
 • ठेगाना परिवर्तनको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पत्र
 • जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • २ प्रति अटो साइजको फोटो

 

 

- स्थानिय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची १ र  अन्य कागजात सहित कोठा नं. ८ मा पेश गर्ने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

2

कर्मचारीको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • गा.पा/न.पा.को वडा कार्यालयबाट प्रमाणित अनुसुचि
 • बुवाआमा
 • पतिको नागरिकताको फोटोकपि
 • विवाहदर्ता
 • बहाल रहेको कार्यालयको सिफारीस
 • सम्बन्धित कर्मचारीको सनाखत 
 

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

3

बैवाहिक अङ्गिकृत

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • प्रमाणित अनुसुचि ७ बमोजिम
 • पतिको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • ववाहदर्ता
 • विदेशी नागरिकता प्रमाणपत्र त्यागेको कार्वाहीको पत्र र हुलाक रसिद
 • सनाखत प्रहरी सर्जमिन

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

4

अङ्गिकृत नागरिकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० काे हुलाक टिकट 

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • प्रमाणित अनुसूची ७ बमोजिम
 • नाता प्रमाणित
 • बुवाआमा
 • पतिको नागरिकता प्रमाण पत्र्
 • स्थानीय निकायको सिफारीस
 • जन्मदर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • विदेशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण
 

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

5

नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु.१३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा कृष्ण राज जाेशी - नागरिकता प्रतिलिपि शाखा (कोठा नं - 9)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • स्थानीय निकायको सिफारीस
 • झुत्रो नागरिकता प्रमाण पत्र
 • अभिलेख नभएको हकमा जग्गाधनी प्र‍.प. वा मतदाता नामावली प्र.प.
 • केही नभएकाे भए अनुसूची १ समेत भरी सोही प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने
 

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

6

नाबालक परिचय पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० काे हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • स्थानीय निकायको सिफारीस
 • बुवा/आमाको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • सनाखत
 • जन्मदर्ता
 • जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • फोटो ।
 

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा ,  

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

7

राहदानी आवेदन

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

० देखी १० बर्ष उमेर सम्मका लागी  रु‍. २५००।

१० बर्ष भन्दा बढी उमेरका लाग ी रु.५०००।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा रामजी प्रसाद ज्ञवाली - राहदानी शाखा (कोठा नं - 14)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)

(अ) जिल्लाबाट राहदानी बनाउदा अावश्यक कागजाता

(क) कैलालीबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • Passport Application फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र

(ख) अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • Passport Application फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र
 • बसाई सराई प्रमाण पत्र वा स्थाई बसाेबास प्रमाणित पत्र
 • बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र (बिबाहित महिलाको हकमा)

 

अा) काठमाडौँबाट राहदानी बनाउदा अावश्यक कागजाता

(क) कैलालीबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • जिल्लाबाट सिफारिश गर्ने फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र

(ख) अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • जिल्लाबाट सिफारिश गर्ने फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र
 • बसाई सराई प्रमाण पत्र वा स्थाई बसाेबास प्रमाणित पत्र
 • बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र (बिबाहित महिलाको हकमा)

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

8

संघ संस्था दर्ता /नविकरण

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

दर्ता शुल्क रु.१०००।

नविकरण शुल्क आश्विन मसान्त भित्र रु.५००।  

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा टिकेन्द्र प्रसाद भट्ट - प्रसाशन शाखा/कर्मचारी प्रशासन/संघसंस्था (कोठा नं - 12)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)

अनुगमन प्रतिवेदन

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

9

पत्रपत्रिका दर्ता

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

दर्ता शुल्क रु.१०००।

 
 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा टिकेन्द्र प्रसाद भट्ट - प्रसाशन शाखा/कर्मचारी प्रशासन/संघसंस्था (कोठा नं - 12)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • निबेदन 
 • सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

10

मुद्दा सम्बन्धी

लाग्ने समय

मुद्दाको अंग पुगेपछि

शुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा इश्वर दत्त जोशी - मुद्दा शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • ठाडो उजुरी निबेदन सहित पेश हुनुपर्ने
 • नागरिकता र पहिचान खुल्ने प्रमाण
 • अन्य मुद्धाको हकमा कानुनको रित पुर्याइ ।

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

11

भ्रष्टाचार सम्बन्धी

लाग्ने समय

अनुसन्धान प्रत्कृया पुरा भएपछि

शुल्क

रु. १० काे हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा इश्वर दत्त जोशी - मुद्दा शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • स्वयं आफुले कार्यालयमा उपस्थित भइ वा हुलाक
 • मौखिक जानकारी
 • टेलिफोन मार्फत उजुरी दिन सकिने सो उपर तत्काल अनुसन्धान गरीने

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

12

हातहतियार सम्बन्धी - नामसारी/ ईजाजत/ नविकरण

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा इश्वर दत्त जोशी - मुद्दा शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • भरुवा बन्दुक
 • १२ बोर
 • वृज लोडिङ्ग
 • खरिद विक्री नामसारी गर्न ना.प्र. प्रहरी चालचलन
 • हकदारको मन्जुरी र ईजाजत पत्र सहित निबेदन दिने

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

13

नामथर, जन्ममिति प्रमाणित र सिफारिस

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राममूर्ती सिंह - स्थानीय प्रशासन शाखा (कोठा नं - 11)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • निबेदन
 • सिफारीस
 • प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का, नागरिकता प्रमाण पत्र
 • पेन्सन पट्टा
 • परिचय पत्र र डिचार्ज सर्टिफिकेट लगायतका पुष्ट्याइएका कागजातहरु
 • नामथर, जन्ममिति फरक परेको पुष्ट्याइएका कागजातहरु
 

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

14

आदिवासी/ जनजाति/ मधेशी /दलित प्रमाणित

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राममूर्ती सिंह - स्थानीय प्रशासन शाखा (कोठा नं - 11)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • स्थानिय तहको सिफारिश
 • ना.प्र.प.को फोटोकपी
 • निबेदन

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

15

वादी परिचय पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा इश्वर दत्त जोशी - मुद्दा शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • स्थानीय तहको सिफारिश
 • ना.प्र.प.को फोटोकपी
 • निबेदन

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

16

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन इकाई

लाग्ने समय

सोहि दिन

शुल्क

निःशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा अम्मर बहादुर बिष्ट - राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी किरण थापा (9858427777)
 • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति, 
 • नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेको हकमा सो खुल्ने प्रमाण, 
 • नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित भन्दा फरक स्थायी ठेगाना भएमा बसाइँ सराई दर्ताको प्रमाणपत्र वा विवाह दर्ताको सक्कल प्रति, 
 • विवाहितको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा पति वा पत्नीको नाम उल्लेख नभएमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र सक्कल प्रति,
 • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति, -
 • नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेको हकमा सो खुल्ने प्रमाण, 
 • नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित भन्दा फरक स्थायी ठेगाना भएमा बसाइँ सराई दर्ताको प्रमाणपत्र वा विवाह दर्ताको सक्कल प्रति, 
 • विवाहितको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा पति वा पत्नीको नाम उल्लेख नभएमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र सक्कल प्रति,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-10 10:29:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

Powered By: ProActive Developers