Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

सम्पर्क

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

धनगढी, कैलाली

सम्पर्क ०९१-५२११०१ फ्याक्स ०९१-५२२४४६

email:-dao.kailali@gmail.com / daokailali@moha.gov.np

Website:-daokailali.moha.gov.np


मिति सम्पर्क विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-09-01 स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु
10 महिना अगाडी