Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

ठेगाना : धनगढी, कैलाली

फोन नं : 091-521101, 091-521801, 091-522353, 091-521302, 091-526447 166091521101

फ्याक्स : 091-522446

इमेल : dao.kailali@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daokailali/

Twitter : https://twitter.com/daokailali

मातहतका कार्यालयहरु