Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

गृह मन्त्रालयको CCTV/Camera जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ (संशाेधन २०७५)