Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

सेवा प्रदान गर्ने दिन थप व्यवस्थित गरिएको वारे मिति २०७७।०६।२२ गतेको संशोधित सूचना