Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

सम्पर्क ठेगाना

सम्पर्क ठेगाना

प्र.जि.अ.

:

०९१-५२११०१

९८५८४२७७७७

पि.ए. शाखा

:

०९१-५२११०१

 

फ्याक्स नं.

:

०९१-५२२४४६

 

स.प्र.जि.अ

:

०९१-५२१३०२

९८५८४२६६६६

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)

:

०९१-५२६४४७

९८५८४२१३०१

प्रशासकीय अधिकृत

:

०९१-५२१८०१ 

 

राहदानी शाखा

:

०९१-५२२३५३

९८४८७८३२५४

कम्प्युटर शाखा

:

०९१-५२२३५३

९८४८४५८७५१

टोलफ्रि नं.

:

१६६०९१५२११०१

Email :  

:

dao.kailali@gmail.com

Website  -

:

daokailali.moha.gov.np

Facebook Page

:

www.facebook.com/daokailali

Twitter

:

www.twitter.com/daokailali