Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

प्र.जि.अ.ज्यूबाट कार्यालयमा पद बहाली पछी पत्रकारहरु स‌ंग छलफल गर्नु हुँदै ।