Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

मिति २०७६/९/१८ गते बर्दिया जिल्लाको राजापुरमा सम्पन्न भएको कैलाली र बर्दिया जिल्लाको अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक ।