Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

कम्मल हस्तान्तरण गर्दै प्र.जि.अ. श्री यज्ञराज बोहरा र स.प्र.जि.अ. श्री मोहनराज जोशी