Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालयको परिचय


नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली
धनगढी कैलाली
०९१-५२११०१
०९१-५२२४४६ (फ्याक्स)