Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

धेरै साेधीएका प्रश्न र उत्तर


नागरिकता शाखासँग सम्बन्धित

१ वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया के हो ?

 • १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने
 • वडा कार्यालयबाट अनुसुची १ बमोजिमको ढाँचाको सिफारिस निवेदन
 • बुवाले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने
 • वंश खुल्ने तीन पुस्ताभित्रको नाता पर्ने नेपाली नागरिकले सनाखत गर्नुपर्ने
 • वंश खुल्ने तर ३ पुस्ता भित्र नपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नाता प्रमाणीत गर्नुपर्ने
 • बसाइसराई गरेको हकमा बसाइसराई प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने
 • बुवा/आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता, शैक्षीक प्रमाणपत्र/ जन्ममिति प्रमाणित
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता

२ वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न के के कागजात आवश्यक पर्दछ ?

 • पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • विवाहदर्ता
 • जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्र
 • अनुसुची ७ बमोजिमको ढाँचाको निवेदन
 • विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा
 • चालचलन बुझेको प्रहरी सर्जमिन

३ नाबालिक परिचयपत्र बनाउन के गर्नुपर्छ ?

 • १६ वर्ष पुरा नभएको हुनुपर्ने
 • स्थानीय तह कार्यसंचालन/ कार्यविधिमा निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा स्थानीय तहको सिफारिस
 • आमा/ बुवाको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • अन्य जिल्लाबाट बसाई सरि आएको भए बसाइसराईको प्रमाणपत्र
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाणपत्र
 • वंशज खुल्ने गरि तीन पुस्ते
 • वंशज खुल्ने गरि तीन पुस्ते नाताभित्रको नाता पर्ने नेपाली नागरिकले सनाखत गर्नुपर्ने

४ आमाको नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाईन्छ कि पाईदैन ?

 • नागरिकता ऐन 2063 र नियमावली 2063 मा आमाको नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाइने व्यवस्था नभएको ।

५ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन कुनै शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन ?

 • कुनै शुल्क लाग्दैन तर निवेदनमा रु १० को टिकट टाँस्नुपर्छ ।

 

प्रतिलिपी शाखासँग सम्बन्धित

१ नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी लिँदा के के कागजातहरु पेश गर्नु पर्दछ ?

 • हाल बसोबास भएको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल/ प्रतिलिपि/ नागरिकता विवरण खुल्ने कुनै सरकारी आधिकारिक कागज

२ बाह्य जिल्लाको अभिलेखको आधारमा नागरिकता प्रतिलिपी लिन के के कागजात पेश गर्नुपर्छ ?

 • हाल बसोबास भएको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल/ प्रतिलिपि
 • बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि /बसोबास प्रमाणीत
 • नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालयबाट अभिलेख माग गरि भिडि आएको पत्र

३ पती/पत्नीको नाम थर कायम गरी प्रतिलिपी लिँदा  के के चाहिन्छ

 • हाल बसोबास भएको सम्बन्धीत स्थानीय तहको सिफारिस निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल / प्रतिलिपी
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा नाता प्रमाणीत
 • पती / पत्नीको नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि एवं सनाखत
 • बाह्य जिल्लाको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालयबाट अभिलेख माग गरी भिडी आएको पत्र

 ४ कुनै विवरण संसोधन वा थपघट गर्नु परेमा  के के कागजात चाहिन्छ ?

 •  हाल बसोबास भएको सम्बन्धीत स्थानीय तहको सिफारिस निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल / प्रतिलिपी
 •  शैक्षिक योग्यता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • सोही व्यहोराको स्थानीय निकायको किटानी सिफारिस पत्र
 • स्थानीय निकायबाट सर्जमिन मुचुल्का
 •  विवरण फरक भएको व्यक्ती फरक फरक नभै एउटै हो भन्ने स्थानीय निकायबाट सिफारिस पत्र

५ सम्बन्ध विच्छेद पश्चात नागरिकता प्रमाणपत्रमा पती/पत्नीको नाम हटाउनु परेमा के के कागजात अवश्यक पर्दछ ?

 • हाल बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहको सिफारिस निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल/प्रतिलिपी
 • अदालतको फेसला
 • सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र

 

स्थानीय प्रशासन शाखा सँग सम्बन्धित

१ चाल चलन/ चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाउनको लागि के के कागजात आवश्यक पर्छ ?

 • नागरिकता प्रतिलिपी
 • रु १० को टिकट सहितको निवेदन
 • अन्य जिल्लाको नागरिकता भए बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

२ नाम/थर जन्ममिति फरक परेमा प्रमाणीतको लागि के के चाहिन्छ ?

 • फरक परेको कागजातको प्रतिलिपी
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
 • रु १० को टिकट सहित आँफुले लेखेको निवेदन

३ आदिवासी/ मधेसी/ दलित/ अल्पसंख्यक प्रमाणीतको लागि के के कागजात पेश गर्नुपर्छ ?

 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
 • रु १० को टिकट सहित आँफूले लेखेको निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

CCTV जडान अनुमति लिनका लागि के कस्ता कागजातहरु पेश गर्नुपर्दछ ?

 • प्रयोजन खुलेको निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रतिलिपी/ परिचय खुल्ने अन्य कागजातहरु
 • घर नक्साको प्रतिलिपी
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस
 • CCTV/Camera निगरानीको लागि सम्बन्धित पक्षबाट खटिने व्यक्तिको विवरण

संघ संस्था शाखा सँग सम्बन्धित

१ संस्था दर्ता गर्न आउँदा के के कागजात पेश गर्नुपर्दछ ?

 • संस्था दर्ताको लागि आम भेलाको निर्णय
 • स्थानीय तहको सिफारिस
 • तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • निवेदन
 • रु १००० राजश्व तिर्नुपर्ने
 • विधान ३ प्रति

२ संस्था नविकरणका लागि आवश्यक कागजात के के हुन् ?

 • साधारण सभा/ कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 • स्थानीय तहको सिफारिस
 • लेखापरिक्षण प्रतिवेदन
 • करचुक्ता प्रमाणपत्र
 • निवेदन
 • राजश्व तिरेको रसिद
 • प्रगती प्रतिवेदन

३ पत्रिका दर्ता गर्दा के के कागजात आवश्यक पर्छ ?

 • प्रकाशक सम्पादकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • सम्पादकको स्नातक सम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्र
 • प्रेस सँगको सम्झौता, प्रेसको दर्ता र कर चुक्ता
 • सम्पादकको नियुक्ति
 • निवेदन र २ प्रति फोटो
 • राजश्व तिरेको रसिद्

४ प्रेस दर्ता गर्दा के के प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ?

 • निवेदन  र २ प्रति फोटो
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • स्थानीय तहको सिफारिस (चार किल्ला तोकेको)
 • प्रेश राख्ने घरको नक्शा
 • जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपी
 • भाडाको घरमा भए घरधनीसँगको सम्झौतापत्र
 • व्यवसाय संचालनको ईजाजत

 

राहदानी शाखासँग सम्बन्धित

१ नयाँ एमआरपि बनाउन के गर्ने ?

 • नयाँ एमआरपि बनाउनका लागि रीत पूर्वक राहदानी फाराम भरी एमआरपिलाई तोकिए अनुसारको फोटो खिची सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वा द्रुत सेवाको लागि राहदानी विभाग, नारायणहिटीबाट आवेदन दिन सकिन्छ । कागजात रुजु भए पश्चात राहदानीका लागि तोकिएको शुल्क तिरी आवेदन दिनुपर्दछ ।

२ राहदानी बनाउन के के कागजात आवश्यक हुन्छ ?

 • नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र (१ प्रति प्रतिलिपी सहित)
 • नावालिक (१६ वर्ष उमेर पुरा नभएको ) हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुने नाबालक परिचयपत्रको सक्कल (१ प्रति प्रतिलिपी सहित)
 • द्रुत सेवा (१ दिन रु १५०००, दुइ दिन रु १२००० वा ३ दिन रु १००००) अन्तर्गत राहदानी विभागमा आवेदन दिनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्धारित ढाँचामा उपलब्ध गराईएको नागरिकता/नाबालक परिचयपत्र प्रमाणिकरण
 • पहिला राहदानी लिएको भए सो को सक्कल (१ प्रति प्रतिलिपी सहित)
 • Online  मार्फत pre-enrollment (पूर्व दर्ता प्रणाली) बाट आवेदन गरेको फारम प्रिन्ट गरी निकाल्न वा Barcode Number  प्राप्त गर्न राहदानी विभागको webpage:  www.nepalpassport.gov.np मा log on गर्नुहोस वा Mobile app 'Nepal Passport'  प्रयोग गर्नुहोस ।
 • बिरामी, बालक, बृद्ध वा अशक्तको हकमा पुरानै ढाँचाको ICR ( Intelligent Character Recognition) फर्म Manually भरी पेश गर्न सकिने ।

२ राहदानीको निमित्त राजश्व दस्तुर कति लाग्छ ?

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ राहदानी बनाउँदा वा राहदानी नविकरण गर्दा रु ५०००।-
 • द्रुत सेवामा राहदानी विभाग काठमाण्डौबाट राहदानी लिँदा रु १५०००।- शुल्क तिरेर एकै दिनमा राहदानी बनाउन सकिन्छ, त्यसै गरी रु १२०००।- शुल्क तिरेर फाराम बुझाएको भोलिपल्ट पाईने र रु १००००।- शुल्क तिरेर ३ दिनमा पाइने छ ।
 • पुरानो राहदानी हराएकोमा वा राहदानीमा क्षति पुगी नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्थामा थप दस्तुर रु ५०००।- लाग्नेछ ।

३ हस्तलिखित राहदानीको म्याद बहाल हुँदै एमआरपि बनाउन सकिन्छ ?

 • सकिन्छ । यसको लागि नयाँ एमआरपि बनाउँदा अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ ।

४ राहदानी विभागबाट द्रुत सेवाबाट एमआरपि लिन के गर्नुपर्छ ?

 • आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वा बसाईसराई भएकोमा बसाईसराई भएको जिल्लामा अवस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरी राहदानी विभागमा आवेदन दिन सकिन्छ । यसका लागि थप दस्तुर लाग्ने हुन्छ र प्राविधिक वा अन्य कारण भएमा बाहेक सामान्यत राहदानी विभागबाट आवेदन दिएको तेस्रो कार्यदिनमा राहदानी जारी गर्ने गरिएको छ ।

५ नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण कसरी गर्ने ?

 • नागरिकता प्रमाणपत्र जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको हो त्यही जिल्लाबाट प्रमाणित गरिन्छ । यसमा आवेदकको फोटो टाँसी त्यसमा सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत गरिएको हुन्छ । नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लाबाट बसाई सरेको अवस्थामा बसाईसराईको कागजात लिई हाल बसोबास गरेको जिल्लाबाट प्रमाणिकरण गर्न सकिन्छ । नागरिकता प्रमाणिकरण नभै राहदानी विभागमा आवेदन स्विकार हुँदैन ।