Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र (DEOC)